เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเมื่อแนะนำเพื่อนมาใช้ LINE

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันของ LINE MOBILE รับสิทธิ์ยกเว้นค่าบริการรายเดือนสูงสุด 5 เดือนเมื่อทำการแนะนำเพื่อนมาใช้บริการ LINE MOBILE โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้บริการ LINE MOBILE (ผู้แนะนำ) ทำการแนะนำเพื่อนด้วยการส่งรหัสที่ได้รับจาก LINE MOBILE Application จากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้แนะนำหรือผ่านช่องทางที่กำหนดบนเว็บไซต์ LINE MOBILE ให้กับผู้สมัคร (ผู้ได้รับการแนะนำ)
  • ผู้ได้รับการแนะนำต้องทำการสมัครใช้บริการ LINE MOBILE โดยใช้รหัสการสมัครที่ผู้แนะนำส่งให้ จนสำเร็จทุกขั้นตอนบนหน้าเวปไซต์ ภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 จนกระทั่งได้รับซิมการ์ดและมีการเปิดใช้งานซิมการ์ดดังกล่าว ผู้แนะนำจึงจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าใช้บริการรายเดือน (เฉพาะแพ็คเก็จหลักโดยไม่รวมถึงแพ็คเก็จเสริมหรือค่าใช้บริการส่วนเกินจากแพ็คเก็จ) เป็นจำนวน 1 รอบบิล ต่อผู้ได้รับการแนะนำที่ทำการสมัครสำเร็จ 1 ราย โดยผู้แนะนำสามารถรับสิทธิ์ยกเว้นค่าบริการรายเดือนได้สูงสุด 5 รอบบิล
  • ผู้ได้รับการแนะนำที่ทำการสมัครสำเร็จตามขั้นตอนข้างต้น จะได้รับยกเว้นค่าบริการรายเดือนในรอบบิลแรก เป็นจำนวน 1 รอบบิล โดยทั้งผู้แนะนำ และผู้ได้รับการแนะนำ จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
  • สิทธิ์ยกเว้นค่าใช้บริการรายเดือนนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ได้รับการแนะนำหรือผู้แนะนำ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย ถูกระงับบริการชั่วคราว หรือทำการยกเลิกการใช้บริการ LINE MOBILE ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2561
  • ผู้แนะนำและผู้ได้รับการแนะนำที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษนี้แล้ว จะได้รับแจ้งจำนวนสิทธิ์ยกเว้นค่าบริการรายเดือนที่ได้รับ ผ่านทาง LINE MOBILE application ในวันที่ 1 เมษายน 2561
  • สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดของผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า